Beograd, 07. april 2011. godine

Na osnovu čl. 12. i člana 78. Zakona o udruženjima, Službeni glasnik Republike Srbije broj 51/2009 od 14. jula 2009. godine, koji je donela Narodna Skupština Republike Srbije na sednici Osmog vanrednog zasedanja u 2009, 8. jula 2009. godine, i skladu sa članom 19. Statuta Zavičajnog kluba Grahovljaka i Livnjaka u Beogradu, Skupština Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova na vanrednoj sednici održanoj dana 07. aprila 2011. godine, usvojila je

S T A T U T
UDRUŽENjA GRAHOVLjANA I PRIJATELjA BOSANSKOG GRAHOVA
I OSNOVNE ODREDBE

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.
Udruženje Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova (u daljem tekstu: Udruženje) je, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja i širenja kulturno-istorijskih, duhovnih i svih drugih izvornih vrednosti zavičaja, i zajedništva ljudi poreklom iz Bosanskog Grahova.

Član 2.
Ovim Statutom članovi Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova, uređuju pitanja: status Udruženja i javne oznake, naziv i sedište, oblast ostvarivanja ciljeva udruživanja i način njihovog ostvarenja, delatnost Udruženja, članstvo u Udruženju, unutrašnja organizacija, sredstva Udruženja – sticanje i raspolaganje, akti Udruženja, način obaveštavanja javnosti o radu, postupak donošenja izmena i dopuna Statuta, prestanak rada i druga pitanja od značaja za rad i aktivnost Udruženja.

II NAZIV I SEDIŠTE

Član 3.
Naziv udruženja je: Udruženje Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova
Sedište Udruženja se u nalazi u Beogradu, ul. Makedonska br.22
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Beograda.

Član 4.
Udruženja ima svoj pečat.
Pečat Udruženja je izrađen u obliku kruga sa ivicom. Tekst pečata je ispisan ćiriličnim pismom. Po obodu pečata, paralelno sa ivicom, ispisan je tekst:
Udruženje Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova. U sredini se nalazi cvet runolista i obrisi planine u čijem dnu je ispisan Beograd.

III CILjEVI I ZADACI

Član 5.
Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, Zakonom o udruženjima i drugim zakonskim propisima.
U skladu sa ulogom Udruženja i izraženom voljom članova, utvrđuju se sledeći ciljevi i zadaci:
• okupljanje ljudi dobre volje, bez obzira na rasne, verske, polne, političke i teritorijalne različitosti,
• podsticanje i obogaćivanje saradnje na svim poljima između Beograda i Bosanskog Grahova,
• promocija i afirmacija savremenih dostignuća pojedinaca, organizacija i Bosanskog Grahova u celini u svim oblastima ljudskog stvaralaštva,
• negovanje sećanja na značajne ljude i njihova dela iz dalje i bliže istorije, koji su po nekom osnovu vezani za Bosansko Grahovo,
• prikupljanje istorijske građe, sećanja, materijalnih dokaza i drugih dokumenata od značaja za pisanje istorije Bosanskog Grahova,
• učešće na raznim skupovima i drugim aktivnostima u Bosanskom Grahovu i drugim mestima koja su od značaja za Udruženje i njegove članove,
• druženje, upoznavanje i pomaganje zavičajaca u Beogradu,
• sve druge akcije, koje su motivisane humanošću, solidarnošću i željom da se sačuvaju duh i vrednosti zavičaja,
• organizovanje i obavljanje poslova i aktivnosti koji proističu iz ciljeva i zadataka Udruženja i ostvarivanje sredstava za razvoj udruženja u skladu sa zakonskim propisima.

Član 6.
Udruženje ostvaruje svoje ciljeve tako što:
• organizuje članstvo u interesne forme okupljanja i delovanja i kroz obraćanje široj javnosti putem javnih manifestacija,
• kroz saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama,
• korišćenje sredstava javnog informisanja.

Član 7.
Udruženje će ostvariti saradnju sa stručnim, turističkim, kulturnim, sportskim i drugim organizacijama u cilju uspešnog i potpunog ostvarivanja poslovnih zadataka.

Član 8.
Udruženje će ostvariti saradnju sa svim privrednim subjektima čija delatnost je od značaja za aktivnost Udruženja.

Član 9.
Udruženje će u svom radu i akcijama sarađivati i obaveštavati građane i nadležne organe Bosanskog Grahova i druge zainteresovane organizacije nastojeći da zajednički realizuju značajan deo aktivnosti koje proističu iz ciljeva i zadataka predviđenih ovim Statutom.

Član 10.
Udruženje će sarađivati i sa drugim Udruženjima Grahovljana u zemlji i inostranstvu, drugim zavičajnim Udruženjima i sličnim organizacijama Beogradu.

IV PRAVNI OKVIR ORGANIZACIJE UDRUŽENjA

Član 11.
Udruženje je upisano u Registar udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica, koje stiče prava, obaveze i odgovornosti na osnovu zakona i ovog Statuta.

V ČLANSTVO U UDRUŽENjU

Član 12.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu ili na drugi način izrazi spremnost za učlanjenje.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor i o tome obaveštava Skupštinu na prvom narednom zasedanju.

Član 13.
Članovi Udruženja imaju jednaka prava u kojima se ne mogu ograničiti, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 14.
Članstvo u udruženju može biti: redovno i počasno.
Udruženje vodi evidenciju članova.

Član 15.
Redovnim članom Udruženja postaje se danom prijema u Udruženje.
Član Udruženja ima člansku kartu, uredno plaća članarinu i učestvuje u radu Udruženja.

Član 16.
Redovan član Udruženja može postati i maloletno lice.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 17.
Počasni član Udruženja može postati svako fizičko lice koje ima posebne zasluge za unapređenje rada i afirmaciju Udruženja, a o čemu odluku donosi Skupština.
Izvršni odbor imenuje počasne članove o čemu obaveštava Skupštinu na prvom zasedanju.
Počasni članovi Udruženja ne plaćaju članarinu.

VI PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA UDRUŽENjA

Član 18.
Član Udruženja ima pravo i obavezu da:
• ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
• učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
• bira i bude biran u organe Udruženja,
• čuva ugled i prestiž Udruženja,
• učestvuje u izvršavanju zadataka Udruženja,
• neposredno učestvuje u radu Udruženja, njegovih pravaca i oblika delovanja i drugim manifestacijama,
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana. Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član 19.
Član Udruženja je dužan da se pridržava odredbi Statuta i ostalih opštih akata i odluka organa Udruženja i da aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 20.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, ne plaćanja članarine duže od 1 godine, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor o čemu obaveštava Skupštinu na prvoj narednoj seednici.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. U slučaju nezadovoljstva odlukom Izvršnog odbora član se može žaliti Skupštini, čija je odluka konačna.

VII ORGANI UDRUŽENjA

Član 21.
Organi Udruženja su:
1. Skupština,
2. Izvršni odbor,
3. Nadzorni odbor,
4. Zastupnik udruženja

1. SKUPŠTINA

Član 22.
Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi.
Skupština je ovlašćena da:
• utvrđuje osnove politike , rada i razvoja Udruženja,
• usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,
• usvaja druga opšta akta Udruženja,
• bira i razrešava članove Izvršnog i Nadzornog odbora i verifikuje kooptirane članove,
• razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, Izveštaj Izvršnog i Nadzornog odbora o radu Udruženja,
• bira i razrešava predsednika Skupštine Udruženja,
• imenuje i razrešava zastupnika Udruženja,
• razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,
• verifikuje odluke Izvršnog odbora o dodeli zvanja počasnog člana Udruženja,
• donosi kriterijume za dodelu priznanja organizacijama i pojedincima,
• odlučuje o osnivanju drugih pravnih subjekata, udruživanju, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja,
• vrši druge poslove u vezi sa radom Udruženja, predviđene Statutom ili Zakonom.

Član 23.
Skupština se održava prema usvojenom programu rada i potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu Udruženja saziva predsednik po svojoj inicijativi, na predlog Izvršnog odbora, na predlog Nadzornog odbora, ili na zahtev 1/3 (jedne trećine) broja članova Skupštine.
Skupština može da radi i da odlučuje punovažno ako na sednici prisustvuje više od polovine članova.
Skupština odlučuje većinom prisutnih članova.

1. IZVRŠNI ODBOR

Član 24.
Izvršni odbor upravlja Udruženjem, stara se o sprovođenju politike, odluka, preporuka i zaključaka Skupštine kao i sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Član 25.
Izvršni odbor ima 9 članova koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 26.
Izvršni odbor je nadležen da:
• donosi plan i program rada za kalendarsku godinu i rukovodi radom Udruženja.
• organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,
• odlučuje o visini članarine,
• donosi odluku o počasnim članovima,
• odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog većine članova Izvršnog odbora i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,
• odlučuje o dodeli priznanja organizacijama i pojedincima u skladu sa kriterijumima koje je donela Skupština,
• rešava o inicijativama za prijem u članstvo,
• rešava o predlozima za istupanje članova iz Udruženja,
• sarađuje i održava veze sa drugim organizacijama, zajednicama i Udruženjima,
• predlaže Skupštini akte o udruživanju, osnivanju drugih pravnih subjekata, statusnim promenama ili prestanku rada Udruženja,
• odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
• odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, Zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno prosta većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 27.
Predsednik Skupštine Udruženja je ujedno i predsednik Izvršnog odbora.
Mandat Predsednika traje isto kao i mandat Izvršnog odbora i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Član 28.
U slučaju sprečenosti, duže odsutnosti, ili nespremnosti člana Izvršnog odbora da obavlja svoju funkciju, radi obezbeđenja normalnog funkcionisanja i odlučivanja, Izvršni odbor, može da kooptira najviše do 1/3 svojih članova, o čijem statusu se izjašnjava Skupština na svom prvom zasedanju.

Član 29.
Izvršni odbor, u slučaju kraće ili duže sprečenosti Predsednika Izvršnog odbora da obavlja svoju funkciju, može, na određeno vreme, kompletna ili delimična ovlašćenja da prenese na drugog člana Izvršnog odbora.
2. NADZORNI ODBOR

Član 30.
Nadzorni odbor je kolektivni organ koji vrši nadzor (kontrolu) nad radom i finansijskim poslovanjem Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Izvršni odbor.

Član 31.
Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana.
Predsednika i članove Nadzornog odbora bira i i razrešava Skupština Udruženja.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 32.
Članovi Nadzornog odbora se biraju na period od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo birani.

3. ZASTUPNIK UDRUŽENjA

Član 33.
Zastupnika Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova imenuje Skupština na peroid od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću izbora na još jedan mandatni peroid i on obavlja sledeće poslove:
• predstavlja, zastupa i potpisuje Udruženje u svim poslovima iz delatnosti Udruženja,
• radi na pripremi materijala za sednice Izvršnog odbora i Skupštine Udruženja,
• organizuje i vodi celokupno tekuće poslovanje i stara se, da se ono obavlja u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima,
• vrši naredbodavna prava za izvršenje finansijskog plana, i odgovara za izradu periodičnih i godišnjih obračuna i izveštaja o poslovanju,
• zastupa Udruženje u svim imovinskim i drugim pravnim odnosima, ako za pojedina pitanja ne ovlasti drugo lice,
• vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom, i drugim opštim aktima po odluci Izvršnog odbora i Skupštine Udruženja.

VIII SREDSTVA UDRUŽENjA

Član 34.
Za ostvarenje ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja, potrebna materijalna sredstva obezbeđuju članovi Udruženja.
Udruženje može sticati stvari, sredstva i prava i iz drugih izvora: članarine, projekata, organizacije kulturnih manifestacija, sponzorstva i donatorstva.
Sredstva Udruženja se raspoređuju finansijskim planom.
Novčana sredstva vode se na žiro računu Udruženja kod poslovne banke.

Član 35.
Imovinom Udruženja upravljaju organi Udruženja i odgovorni su za njeno korišćenje i raspolaganje.

Član 36.
Udruženje Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova pribavlja sredstva odnosno obavlja privrednu delatnost: 8211–kombinovane kancelarijsko– administrativne usluge.
(priprema i korekcija dokumenata, kucanje i obrada teksta, organizovanje sastanaka i manifestacija).
Udruženje Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 37.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

IX OBAVEŠTAVANjE JAVNOSTI O RADU

Član 38.
Rad Udruženja je javan.
Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, sajtova, isticanjem na oglasnoj tabli u prostorijama Udruženja, saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Član 39.
U cilju obaveštavanja javnosti o radu, sednicama organa upravljanja, po pravilu može prisustvovati svako zainteresovano lice (član Udruženja ili treće lice).
Javnost može biti isključena samo izuzetno, ako se na sednici organa upravljanja raspravlja o pitanjima koje predstavljaju poslovnu tajnu Udruženja.
Odluku o tome koja pitanja predstavljaju poslovnu tajnu, donosi Izvršni odbor.

X PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

Član 40.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 41.
U slučaju prestanka rada imovina Udruženja će se odlukom Skupštine Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova preneti na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 43.
Statut stupa na snagu danom donošenja, t.j. kada ga usvoje članovi Skupštine Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Zavičajnog kluba Grahovljaka i Livnjaka u Beogradu, koji je usvojen u Beogradu 20. marta 1995. godine na sednici Skupštine Zavičajnog kluba Grahovljaka i Livnjaka u
Beogradu, kao i izmene i dopune istog Statuta koje su donete na sednici Skupštine Zavičajnog kluba Grahovljaka i Livnjaka u Beogradu, u Beogradu 23. februara 2008. godine.

 

Udruženje Grahovljana
i prijatelja Bosanskog Grahova
S K U P Š T I N A
____________________
( Branko Ćešić, predsedavajući )

 

Preuzmite Statut udruzenja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova (pdf)