Rođena je 1953. godine u Grkovcima, Bosansko Grahovo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu  juna 1976. godine, na kojem je i doktorirala 1986. godine na ustavnopravnom smeru. Ima položen državni i pravosudni ispit. Boravila je na stručnom usavršavanju u Francuskoj, Nemačkoj i Češkoj.

Više od 25 godina radila je na najsloženijim zakonodavno-pravnim poslovima. Obavljala je, pored ostalog, funkciju pomoćnika saveznog sekretara za zakonodavstvo, pravosuđe i upravu, zamenika saveznog sekretara za zakonodavstvo i saveznog sekretara za zakonodavstvo. Bila je rukovodilac više stručnih timova i grupa za izradu zakona, međunarodnih sporazuma i drugih akata. U Institutu za uporedno pravo stekla je zvanje višeg naučnog saradnika.

Autor je dve monografije i većeg broja članaka pretežno iz oblasti ustavnog prava (ustavnost i zakonitost, ustavno sudstvo, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, uređenje državne vlasti, parlamentarno pravo, izborno pravo, i dr.). Radovi su joj objavljivani i u naučnim i stručnim časopisima drugih zemalja, odnosno na drugim jezicima (francuskom, ruskom, nemačkom, engleskom, španskom, mađarskom, i dr.). Učestvovala je sa izlaganjima i referatima na više domaćih, regionalnih i međunarodnih kongresa i konferencija. Po pozivu, držala predavanja na pravnim fakultetima u zemlji i inostranstvu, na redovnim i postdiplomskim studijama.

Bila je predsednik Srpskog udruženja za ustavno pravo, a sada je Predsednik emeritus tog udruženja. Član je Evropskog foruma za ustavno pravo, Predsedništva Udruženja pravnika Srbije, Upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi.

Za sudiju Ustavnog suda izabrana je prvi put u junu 2002. godine. Na predlog predsednika Republike od strane Narodne skupštine za sudiju je ponovo izabrana u novembru 2007. godine.

Funkciju predsednika Ustavnog suda obavljala je od 2007. do 2010. godine.

Služi se francuskim i ruskim jezikom.

Dužnost sudije Ustavnog suda prestala 12. decembra 2016. godine.