PRENOSIMO JAVNI OGLAS MINISTARSTVA ZA IZBJEGLICE I RASELjENA LICA (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/Default.aspx#collapsible2) IZ BANjA LUKE ZA OBNOVU KUĆA ZA ODABRANI BROJ OPŠTINA, MEĐU KOJIMA SU I OPŠTINE LIVNO, BOSANSKO GRAHOVO, GLAMOČ, DRVAR I BOSANSKI PETROVAC.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Home
www.vladars.net
19.03.2018. Nastavlja se obnova vjerskih objekata i infrastrukture Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš prisustvovao je danas proslavi patrona župe sv.

PRIJAVE SE PODNOSE DO 11. APRILA 2018. godine.
POTREBNO JE PREUZETI I POPUNITI SLEDEĆE OBRAZAC: Obrazac obnova kuća 2018
ZA SVE INFORMACIJE POZVATI MINISTARSTVO U BANjA LUCI NA BROJ TELEFONA: 051 338-723 (AKO ZOVETE IZVAN BiH: 00 387 51 338 723).
——————————————————————

Na osnovu člana 23. stav 1. Zakona o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 42/05 i 52/12), a u vezi sa realizacijom Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2018. godinu, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske objavljuje

J A V N I   O G L A S

za dodjelu pomoći u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica, u cilju povratka, dodjeljuje se u okviru implementacije projekata pomoći u izgradnji, dogradnji i sanaciji stambenih objekata po principu „ključ u ruke“ i projekata dodjele građevinsko-zanatskog materijala sa stimulativnim novčanim sredstvima i novčana pomoć, u skladu sa Standardima o minimumu stambenih uslova.

Implementator projekata je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

 • Povratnici SRPSKE nacionalnosti i ostali, prijave za dodjelu pomoći u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica na području gradova i opština u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu podnijeti za: grad Mostaropštine:Bosanski Petrovac, Čapljina, Drvar, GLAMOČGRAHOVO, Maglaj, Ravno, Stolac, LIVNO, Odžak, Kalesija, Vareš, Sanski Most i
 • Povratnici hrvatske nacionalnosti i ostali, prijave za dodjelu pomoći u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka na područje gradova i opština u Republici Srpskoj mogu podnijeti za: gradove: Banjaluka, Doboj, Prijedor; opštine: Brod, Derventa, Gradiška, Kotor Varoš, Laktaši, Modriča, Mrkonjić Grad, Oštra Luka, Pelagićevo, Prnjavor, Šamac, Teslić i
 • Povratnici bošnjačke nacionalnosti i ostali, prijave za dodjelu pomoći u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka na područje gradova i opština u Republici Srpskoj mogu podnijeti za: gradove: Doboj, Prijedor, Zvornik; opštine: Bratunac, Brod, Derventa, Prnjavor, Osmaci, Modriča, Novi Grad, Srebrenica, Teslić, Vlasenica i
 • Interno raseljena lica srpske nacionalnosti i pripadnici nacionalnih manjina i ostali, prijave za dodjelu pomoći u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica na području gradova i opština u Republici Srpskoj mogu podnijeti za: gradove: Banjaluka, Zvornik, Trebinje, opštine: Brod, Gradiška, Modriča, Mrkonjić Grad, Šipovo, Srebrenica, Laktaši, Kotor Varoš, Foča, Ljubinje, Kneževo i

 

Kriteriji za odabir korisnika pomoći su:

Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike:

 1. Korisnik pomoći je izbjeglica iz BiH, raseljeno lice u BiH ili povratnik;
 2. Korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratkom;
 3. Utvrđen status vlasništva, ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;
 4. Korisnik pomoći je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
 5. Stambena jedinica korisnika pomoći koja je predmet rekonstrukcije, smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova;
 6. Korisnik pomoći/nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova;
 7. Korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji standarde o minimumu stambenih

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za opšte kriterije:

 1. Potvrda nadležnog organa o statusu (za sve članove povratničke porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji)

Izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnici

Potvrda nadležnog organa o statusu izbjeglice iz BiH, raseljena lica i povratnika, ili drugi dokumenti na osnovu kojih se može utvrditi navedeni status.

 1. Prijava za dobrovoljni povratak

Prijava     za    dobrovoljni     povratak/ovjeren     obrazac     prijave,     zahtjev    za    povrat imovine/stanarskog prava ili zahtjev za obnovu imovine.

3      Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu

Status o vlasništvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljedećim dokumentima:

 1. ZK (zemljišno-knjižni) izvadak;
 2. Izvod iz katastarske evidencije ne stariji od 6 mjeseci;
 3. Rješenje o povratu imovine/stanarskog

4      Uvjerenje o kretanju

Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica, koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova, dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenje o kretanju, ili ovjerenu kopiju.

Izuzetno od prethodnog stava raseljenim licima može se odobriti pomoć za izgradnju dislociranog objekta pod uslovom da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da je vlasnik/posjednik parcele na koju dislocira stambeni objekat,
 2. da ispunjava kriterije navedene u tačkama 5, 6 i

5      Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći

Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva da je stambena jedinica, koja je predmet rekonstrukcije, neuslovna za stanovanje u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova.

6      Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći

Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva (ovjeren obrazac izjave) da on i punoljetni članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine, nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa standardima o minimumu stambenih uslova.

7      Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći

Izjava korisnika pomoći/nosioca domaćinstva (ovjeren obrazac izjave) da on i punoljetni članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine, nisu primili pomoć u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji standarde o minimumu stambenih uslova.

 

Posebni kriteriji

Vrednovanje se vrši na osnovu sljedećih kriterija:

 • Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište (spontani povratnik) i živi u uslovima koji su ispod utvrđenog stambenog
 • Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama, kao što su:
 1. socijalne kategorije;
 2. osobe sa invaliditetom;
 3. nezaposlena lica;
 4. samohrani roditelji;
 5. maloljetna djeca bez roditeljskog staranja;
 6. penzioneri;
 7. porodice poginulog borca;
 8. porodice nestalih osoba i bivši logoraši.
 • Korisnik pomoći boravi u kolektivnom smještaju (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smještaju, ili ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
 • Broj i starosna dob članova porodice korisnika pomoći koji su se prijavili za dobijanje pomoći za rekonstrukciju i povratak u

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije:

 1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivalište i porodice u procesu povratka;

Potvrda ili uvjerenje nadležnog organa opštine povratka na kojoj su naznačena imena i prezimena povratnika sa tačnom adresom povratka.

 1. Korisnik pomoći pripada određenim skupinama
 • socijalne kategorije – rješenje/odluka nadležnog Centra za socijalni rad da je stalni korisnik pomoći od Centra za socijalni rad;
 • osobe sa invaliditetom – uvjerenje nadležnog organa/institucije;
 • nezaposlena lica – potvrda nadležne ustanove za zapošljavanje;
 • samohrani roditelj – izvod iz matične knjige umrlih;
 • maloljetna djeca bez roditeljskog staranja – potvrda/uvjerenje nadležnog Centra za socijalni rad;
 • penzioneri – rješenje/odluka nadležnog organa/institucije, ili ček od penzije;
 • porodice poginulih boraca – uvjerenje nadležnog organa/institucije;
 • porodice nestalih osoba i bivši logoraši – uvjerenje nadležnog organa/institucije.

 

 1. Korisnik se nalazi u kolektivnom smještaju (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smještaju, ili ostvaruje pravo na alternativni smještaj

Potvrda nadležnog organa na kojoj su naznačeni svi članovi domaćinstva koji koriste alternativni smještaj.

 1. Porodice koje imaju više članova zajedničkog domaćinstva i njihova starosna dob

Kućna lista korisnika pomoći ovjerena u opštini prebivališta/privremenog boravka ne starija od šest mjeseci uz fotokopije važećih ličnih karata za svakog punoljetnog člana navedenog na kućnoj listi o zajedničkom domaćinstvu i izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva.

*    *    *

U skladu sa Procedurama za odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u izgradnji, dogradnji, sanaciji stambenih objekata po principu “ključ u ruke“ i Procedura za odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u dodjeli građevinsko-zanatskog materijala i Procedurama za dodjelu novčane pomoći, prijavu potencijalnih korisnika pomoći na Javni oglas mogu vršiti i lokalne zajednice, odsjeci Ministarstva, udruženja i druge humanitarne organizacije – projektni pristup.

Podnosilac prijedloga dužan je da za sve predložene potencijalne korisnike dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih kriterija, te da izvrši rangiranje predloženih korisnika po prioritetu.

*    *    *

Prijava se, sa dokazima o ispunjavanju kriterija iz Javnog oglasa, preporučenom pismenom pošiljkom ili lično dostavlja na adresu Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske –Odsjek Banja Luka, Trg Republike Srpske br. 1. Banja Luka u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

ZA JAVNI POZIV – NE OTVARAJ!

Oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

Izbor korisnika pomoći vršiće se u skladu sa Procedurama za odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u izgradnji, dogradnji, sanaciji stambenih objekata po principu “ključ u ruke“ i Procedura za odabir korisnika i realizaciju projekata pomoći u dodjeli građevinsko-zanatskog materijala i Procedurama za dodjelu novčane pomoći.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica će zaprimljene prijave potencijalnih korisnika koristiti i prilikom implementacije drugih projekata dodjele pomoći.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje.

Preliminarna rang lista o izboru potencijalnih korisnika pomoći sa kriterijima korištenim tokom odabira korisnika biće objavljena na oglasnim tablama i web sajtu Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i oglasnim tablama gradova i opština.

Pravo na prigovor na preliminarnu listu korisnici imaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne liste potencijalnih korisnika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj tel. 051/338-723.

 

Broj: 18.04-07-192/18                                                                                                      MINISTAR

Datum: 22.03.2018. god.                                                                                                  Davor Čordaš