Uilica – najseverniji gorski ogranak planinskog lanca Dinare, koji se u dužini oko 15km pruža meridianskim smerom sever-jug na samoj tromeđi Like, Dalmacije i Bosne. Na jugozapadu je omeđena dubokim kanjonom reke Butišnice (najsevernija pritoka reke Krke), a na jugoistoku je odvojena od glavne Dinare cestom Grahovo – Knin na sedlu Derala (965m). Najviši vrh Uilice je Veliki Bat 1654m, do kog je najlakše stići od istoka kroz dolinu Uvale makadamskom šumskom stazom preko sela Resanovci kod Grahova, a isto tako i pešačkom stazom preko sela Stožišta. Od jugozapada iz Dalmacije je moguće doći peške pastirsko-planinarskom stazom kroz jarugu Duboka draga iz Tiškovca. Severni greben Dinare (Uilice) je pretežno izgrađen od mezozojskih dolomita i najbolje je pošumljen, a njen gornji greben je pretežno obrastao gustim šumama bukve i jele dok su na nižim i blažim istočnim padinama bukove šume. Pri podnožju prema Grahovu padine su obrasle većinom hrastovom šumom cera. Najstrmije zapadne padine uz kanjon Butišnice većinom su pod borovim šumama, te prostranim siparištima i dolomitnim stenama s bogatom florom dinarskih endema i relikata. Drugi viši vrhovi Uilice su Bursać (1571m), Jarića vrh (1604m) i ostali koji su ispod 1500m. Važnija naselja u podnožju Uilice su: na istoku Bosansko Grahovo, na jugozapadu Golubić, na zapadu Tiškovac, na severu Lička Kaldrma.